CSNA - On site - Katowice, Poland - DAGMA - 2023-06-13